e-Kadry i płace

Kiedy okulary korekcyjne dla pracownika z podatkiem? 2014-08-11


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownikowi, który przynajmniej połowę swojego czasu pracy przebywa przed monitorem ekranowym, a okulista zalecił mu noszenie okularów korekcyjnych, pracodawca musi sfinansować mu ich zakup. To samo dotyczy zaleconych przez lekarza soczewek kontaktowych.
 
Od zwróconych pracownikowi pieniędzy za zakup okularów korekcyjnych czy soczewek kontaktowych pracodawca nie potrąci składek ZUS-owskich oraz nie zapłaci zaliczki na PIT. Jest tylko jeden warunek - dotyczy to wyłącznie szkieł zaleconych przez lekarza medycyny pracy po przeprowadzonych badaniach.

Zakres i zasady opieki zdrowotnej, jaką musi zapewnić pracodawca pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi określają odrębne przepisy. Jeśli zgodnie z zaleceniami lekarza i zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań okulistycznych w ramach badań wstępnych lub okresowych przeprowadzanych przez lekarza medycyny pracy, pracownik potrzebuje do pracy okularów, wówczas pracodawca ma obowiązek ponieść koszt ich zakupu.

Wielkość kwoty, jaką maksymalnie może pracownik wydać na okulary korekcyjne, pracodawca ustala w wewnętrznych przepisach firmowych. Kwota ta powinna uwzględniać koszty szkieł korekcyjnych, oprawek i robocizny.

Kiedy okulary bez podatku?
Zwrócone pracownikowi pieniądze za zakup zaleconych okularów korekcyjnych nie podlegają ani oskładkowaniu, ani opodatkowaniu PIT-em. Zgodnie z tzw. rozporządzeniem składkowym Ministra Finansów w podstawie wymiaru składek ZUS nie uwzględnia się wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także ekwiwalentów tych świadczeń.

Te świadczenia oraz ekwiwalenty są także wolne od podatku dochodowego, o czym mówi ustawa o PIT. Jeśli w firmie obowiązuje limit kwotowy, cena okularów ponad limit nie korzysta ze zwolnienia.


A kiedy okulary z PIT i składką ZUS?
Taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas, jeśli pracownik nie zgłosi pracodawcy, że pogorszył mu się wzrok i bez skierowania od pracodawcy na profilaktyczne badania okresowe sam pójdzie do okulisty, który stwierdzi konieczność noszenia przez pracownika okularów korekcyjnych. W takiej sytuacji pracodawca naliczy od kwoty okularów PIT i składki ZUS-owskie. Koszt zrefundowanych okularów będzie tu przychodem po stronie pracownika.

Zwolnienie refundacji kosztów okularów dotyczy tylko tych wydanych na podstawie zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy, który przeprowadza badania zlecone przez pracodawcę.


Kupił okulary a ich nie nosi
W przypadku, gdy pracodawca zauważy, że pracownik nie nosi zaleconych okularów czy soczewek, wówczas nie będzie on mógł zażądać od niego zwrotu dofinansowania. Jednak noszenie w pracy zaleconych przez lekarza medycyny pracy okularów korekcyjnych to obowiązek pracownika wynikający z przepisów BHP, zatem pracodawca będzie mógł ukarać pracownika karą porządkową.

Źródło: podatki.egospodarka.pl