e-Kadry i płace

2014-07-28


5.08.2014

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2014 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
7.08.2014

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2014 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
11.08.2014

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2014 r.
18.08.2014

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2014 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za lipiec 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
20.08.2014

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec 2014 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za lipiec 2014 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za lipiec 2014 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2014 r.
  wpłata na PFRON za lipiec 2014 r.
25.08.2014

 • wpłata podatku VAT za lipiec 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2014 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za lipiec 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego
Źródło: terminy.gofin.pl