e-Kadry i płace

Jak zatrudniać niepełnoletnich? 2014-07-28


Lato sprzyja zatrudnianiu młodych ludzi przy charakterystycznych dla tej pory roku pracach –zbieraniu owoców, sprzedaż lodów, gofrów, jako kelnerzy w restauracjach, czy roznoszeniu ulotek. Warto zatem poznać zasady zatrudniania osób niepełnoletnich.

Pomimo że pracodawcy mogą liczyć na refundację wynagrodzenia niepełnoletnich, to jednak są oni mocno ostrożni przy zatrudnianiu ich przy pracach tymczasowych. Wynika to często z niewiedzy na temat zasad zatrudniania tej grupy osób.

Tymczasem zgodnie z Kodeksem pracy nawet osoby do 16. roku życia mogą pracować sezonowo w sektorach kulturalnych, artystycznych, sportowych i reklamowych, przykładowo  w domach kultury czy w klubach sportowych.

Zatrudniać można zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenie czy umowę o dzieło. Ale wpierw przed zawarciem umowy pracodawcy muszą pamiętać o następujących warunkach - otrzymać pisemną zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego oraz inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, ponadto decyzję poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie lekarskie, a także opinię właściwego dyrektora szkoły, który stwierdzi, czy praca nie koliduje z realizacją obowiązku szkolnego.

Można także zawrzeć z pracownikiem powyżej 16. roku życia umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz umowę o pracę przy wykonywaniu prac lekkich, w tym również prac sezonowych. Wykaz tych prac ustalają pracodawcy w odrębnych regulaminach, jednakże muszą pamiętać, że w przypadku osób niepełnoletnich muszą być one dodatkowo zatwierdzone przez lekarza medycyny pracy i inspektora pracy. Ponadto praca taka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Źródło: pulsHR.pl