e-Kadry i płace

2014-06-08


2014-06-09:
 • Zryczałtowany podatek dochodowy za miesiąc poprzedni pobrany od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski
 • Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • AKC-P za miesiąc poprzedni
 • CIT-7 za miesiąc poprzedni
2014-06-10:

 • INTRASTAT za miesiąc poprzedni
 • ZUS DRA za miesiąc poprzedni
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-27S, Rb-28S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe
2014-06-12:

 • Rb-24, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez urzędy skarbowe
 • Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez izby celne
2014-06-13:

 • Rb-35 za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Rb-40 za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników agencji wykonawczych i dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2014-06-15:

 • Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania)
 • Zakończenie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok poprzedni
2014-06-16:

 • ZUS DRA i raporty imienne za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
2014-06-17:

 • Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2014-06-18:

 • Rb-24, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez izby skarbowe
2014-06-20:

 • CIT-5
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych