e-Kadry i płace

2014-05-11


2014-05-12:
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc poprzedni (Intrastat - Przywóz, Intrastat - Wywóz)
 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za miesiąc poprzedni, składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez izby celne
2014-05-14:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
2014-05-15:

 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Rolnicy składają w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy wnioski o przyznanie płatności (dopłaty) na rok bieżący (wnioski można składać również przez Internet)
  II rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • II rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
  VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
2014-05-17:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2014-05-18:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za miesiąc poprzedni, składane przez izby skarbowe
2014-05-20:

 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za miesiąc poprzedni
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni przez podatników rozliczających się miesięcznie
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł; firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie; pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-30S za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2014-05-21:

 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N (za IV kwartał 2013 r.) składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe (agencje państwowe - wykonawcze - rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Woskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu, za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe (urząd gminu/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
2014-05-24:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35 za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-40 (za IV kwartał 2013 r.), składane przez kierowników jednostek wykonawczych i dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej