e-Kadry i płace

2014-04-27


2014-04-28:
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77
2014-04-30:

 • Roczne zbiorcze sprawozdania Rb-WSa – dokument i forma elektroniczna, za poprzedni rok składane przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do sporządzania sprawozdania zbiorczego
 • Roczne zbiorcze sprawozdania Rb-WSb w układzie wojewódzkim (regionalnym) za poprzedni rok składane przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do sporządzania sprawozdania zbiorczego
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za miesiąc poprzedni o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Wpłata ryczałtu za poprzedni kwartał w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Sprawdzenie przez płatników składek prawidłowości danych w imiennych raportach miesięcznych za rok poprzedni składanych do ZUS
 • Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39)
2014-05-03:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2013 r., składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-30S za IV kwartał 2013 r., składane przez samorządowe zakłady budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2013 r., składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
2014-05-04:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2014-05-05:

 • Zapłata składek za poprzedni miesiąc na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za grudzień 2013 r., składane przez dysponentów części 77
2014-05-06:

 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucję gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych (agencje państwowe – wykonawcze – rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, itp.), państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
2014-05-07:

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w miesiącu poprzednim od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w miesiącu poprzednim
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w miesiącu poprzednim) - AKC-P
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w miesiącu poprzednim podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
2014-05-10:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników placówek
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników placówek
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe
2014-05-12:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc poprzedni (Intrastat - Przywóz, Intrastat - Wywóz)
 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za miesiąc poprzedni, składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez izby celne