e-Kadry i płace

2014-04-14


2014-04-15:
 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za poprzedni kwartał (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Roczne sprawozdania Rb-27 (sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia) za poprzedni rok składane przez dysponentów części 77
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
2014-04-17:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2014-04-18:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za miesiąc poprzedni, składane przez izby skarbowe
2014-04-20:

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2014-04-21:

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu, za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe (urząd gminu/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
2014-04-22:

 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za miesiąc poprzedni
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni przez podatników rozliczających się miesięcznie
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł; firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie; pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni kwartał
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:• osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł • jednostki sektora finansów publicznych a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł • firmy inwestycyjne, które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł • pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc
  wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek
2014-04-25:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za poprzedni kwartał przez podatników, którzy wybrali metodę kwartalną rozliczenia VAT
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał roku poprzedniego oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT UE za poprzedni kwartał (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacji podsumowującej za poprzedni kwartał przez podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w miesiącu poprzednim)
 • złożenie deklaracji VAT-8 składanej przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za miesiąc poprzedni
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za miesiąc poprzedni
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS za miesiąc poprzedni, składane przez Prezesa ZUS
2014-04-28:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
  Miesięczne sprawozdania Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77