e-Kadry i płace

Zmiana kodów tytułu ubezpieczeń 2014-04-14


Obowiązują już nowe kody tytułu ubezpieczeń wynikające z rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1101). Rozporządzenie wnosi ważne zmiany w zakresie kodów tytułu ubezpieczenia i wzorów dokumentów ubezpieczeniowych.

Z przedmiotowej regulacji wynikają nowe kody tytułu ubezpieczenia:
w26 00 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej,
w26 01 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie, członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
w27 00 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej,
w27 01 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wprowadzenie nowych kodów podyktowane jest potrzebą weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej w świetle unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Źródło: InforFK