e-Kadry i płace

2014-03-30


2014-03-31:
 • Wprowadzający pojazd wpłaca opłatę za brak sieci zbierania pojazdów
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
  Zapłata opłaty produktowej
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego w przypadku gdy rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu
 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
 • Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – informacja ZUS ZSWA
 • Roczne jednostkowe sprawozdania Rb-WSa za poprzedni rok składane przez jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego (samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, samorządowe zakłady opieki zdrowotnej, inne samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw)
 • Roczne jednostkowe sprawozdania Rb-WSb za poprzedni rok składane przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za miesiąc poprzedni o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji IFT-2/IFT-2R w związku z pobraniem zryczałtowanego podatku od wypłat należności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu (dotyczy m.in. odsetek i należności licencyjnych)
 • Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ORD-U
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają w urzędzie skarbowym zeznania oraz wpłacają podatek należny za rok poprzedni (jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) – CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D, SSE-R, CIT-5,
 • Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej
 • Podatnicy, którzy nie składają zeznania CIT-8, a otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają informację o otrzymanych darowiznach (CIT-D)
 • Złożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego za rok poprzedni o masie i ilości opakowań wprowadzonych na rynek krajowy oraz o masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej albo rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
 • Złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych za poprzedni rok sprawozdawczy o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
 • Opłata za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
2014-04-05:

Miesięczne sprawozdania Rb-27 za grudzień 2013 r., składane przez dysponentów części 77

2014-04-07:

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w miesiącu poprzednim od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w miesiącu poprzednim
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w miesiącu poprzednim) - AKC-P
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w miesiącu poprzednim podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata składek za poprzedni miesiąc na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZUS za IV kwartał poprzedniego roku składane przez Prezesa ZUS
2014-04-10:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową przekazują NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za poprzedni kwartał
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc poprzedni (Intrastat - Przywóz, Intrastat - Wywóz)
 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe
2014-04-12:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za miesiąc poprzedni, składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez izby celne
2014-04-15:

 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za poprzedni kwartał (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Roczne sprawozdania Rb-27 (sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia) za poprzedni rok składane przez dysponentów części 77
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)