e-Kadry i płace

2014-03-02


2014-03-01:
 • Przekazanie organowi nadzoru przez pracodawcę informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
2014-03-03:

 • Roczne sprawozdania Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów części budżetowej
 • Roczne sprawozdania Rb-27 za poprzedni rok składane przez dysponentów części 77
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów części budżetowych
 • Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33 za IV kwartał 2013 r. składany przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Kwartale sprawozdanie Rb-40 za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych, ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • Roczne sprawozdanie Rb-ST za 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
2014-03-05:

 • Zapłata składek za poprzedni miesiąc na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za grudzień 2013 r., składane przez dysponentów części 77
2014-03-06:

 • Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP, Rb-30S, Rb-34S, Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
2014-03-07:

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w miesiącu poprzednim od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w miesiącu poprzednim
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w miesiącu poprzednim) - AKC-P
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w miesiącu poprzednim podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
2014-03-10:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc poprzedni (Intrastat - Przywóz, Intrastat - Wywóz)
 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Roczne sprawozdanie Rb-27 za 2013 r., składane przez dysponentów części 77
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe
2014-03-11:

 • Roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie zbiorcze Rb-Z i Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez regionalne izby obrachunkowe
2014-03-12:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za miesiąc poprzedni, składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez izby celne
 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2013 r., składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2013 r., składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2013 r., składane przez właściwe organy
2014-03-13:

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników agencji wykonawczych i dyrektorów instytucji gospodarki budżetowe