e-Kadry i płace

2014-02-16


2014-02-17:
 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • I rata podatku od środków transportowych
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami (współwłaścicielami) oraz przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które są one zarejestrowane (DT-1)
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
2014-02-18:

 • Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za poprzedni rok składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2014 r., składane przez izby skarbowe
2014-02-20:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów części budżetu
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za poprzedni rok składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za poprzedni rok składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Roczne sprawozdania Rb-27 (z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) za poprzedni rok składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za miesiąc poprzedni
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni przez podatników rozliczających się miesięcznie
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł; firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie; pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych (termin obowiązuje podatników, u których rok podatkowy równa się kalendarzowemu)
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE WPR za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Roczne sprawozdanie Rb-ST za 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Roczne sprawozdania Rb-PDP za 2013 r., składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-30S za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Roczne sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2013 r., składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
2014-02-21:

 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez Polską Akademię Nauk oraz agencje państwowe (agencje państwowe – wykonawcze – rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, itp.)
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N (za IV kwartał 2013 r.) składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe (agencje państwowe - wykonawcze - rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Woskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
2014-02-24:

 • Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S, Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Roczne sprawozdania Rb-PDP za poprzedni rok składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35 za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-40 (za IV kwartał 2013 r.), składane przez kierowników jednostek wykonawczych i dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2014-02-25:

 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Roczna korekta VAT odliczonego w roku poprzednim
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w miesiącu poprzednim)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 składanej przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za miesiąc poprzedni
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za miesiąc poprzedni
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS za styczeń 2014 r., składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za styczeń 2014 r., składane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdanie zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego