e-Kadry i płace

2014-02-02


2014-02-03:

 • Od 1 do 28 lutego producenci rolni składają wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (dotyczy oleju napędowego zakupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od sierpnia roku poprzedniego do stycznia roku bieżącego)
 • Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za poprzedni rok składane przez jednostki budżetowe
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW
 • Programy za poprzedni rok składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe przekazują zarządom jednostek samorządu terytorialnego kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r.
 • Roczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2013 r., składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-30S za IV kwartał 2013 r., składane przez samorządowe zakłady budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2013 r., składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Roczne sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2013 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2014-02-04:

 • Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za poprzedni rok składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2014-02-05:

 • Zapłata składek za poprzedni miesiąc na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za grudzień 2013 r., składane przez dysponentów części 77
2014-02-06:

 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucję gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych (agencje państwowe – wykonawcze – rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, itp.), państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2013 r., składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucję gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych (agencje państwowe – wykonawcze – rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, itp.), państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
2014-02-07:

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w miesiącu poprzednim od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w miesiącu poprzednim
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w miesiącu poprzednim) - AKC-P
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w miesiącu poprzednim podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
2014-02-10:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc poprzedni (Intrastat - Przywóz, Intrastat - Wywóz)
 • Roczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za poprzedni rok składane przez izby celne
 • Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Roczne sprawozdania Rb-28UE za poprzedni rok składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników placówek
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartał 2013 r., składane przez kierowników placówek
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2013 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za 2013 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-28 Programy WPR za 2013 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-27 z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa za 2013 r., składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013 r., składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE WPR za styczeń 2014 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2014 r., składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartał 2013 r., składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Roczne sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2013 r., składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2014-02-11:

 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za poprzedni rok składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2014-02-12:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2014 r., składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za styczeń 2014 r., składane przez izby celne
2014-02-13:

 • Roczne sprawozdania Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa) za poprzedni rok składane przez urzędy skarbowe