e-Kadry i płace

2014-01-19


2014-01-20:
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za miesiąc poprzedni
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni przez podatników rozliczających się miesięcznie
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł; firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie; pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł • jednostki sektora finansów publicznych a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł • firmy inwestycyjne, które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł • pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek
 • Półroczna informacja składana wojewodom przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej (INF-W)
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania liniowym podatkiem składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania) – PIT-16
 • Zawiadomienie o wyborze kwartalnej metody opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok poprzedni – DEK-R
2014-01-27:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za poprzedni kwartał przez podatników, którzy wybrali metodę kwartalną rozliczenia VAT
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał roku poprzedniego oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT UE za poprzedni kwartał (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacji podsumowującej za poprzedni kwartał przez podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w miesiącu poprzednim)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 składanej przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za miesiąc poprzedni
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za miesiąc poprzedni
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za miesiąc poprzedni
2014-01-28:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
2014-01-30:

 • Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy
2014-01-31:

 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (CIT-6R)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni kwartał
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za miesiąc poprzedni o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc
 • Wpłata ryczałtu za poprzedni kwartał w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Roczne sprawozdania Rb-28UE za poprzedni rok składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Przekazanie ZUS IWA za rok poprzedni do ZUS
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za rok poprzedni (CIT-9R)
 • Roczne sprawozdania Rb-30S za poprzedni rok składane przez samorządowe zakłady budżetowe
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za rok poprzedni (CIT-11R)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w poprzednim roku zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za poprzedni rok (CIT-6AR)
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni rok (PIT-28); wpłata ryczałtu za grudzień roku poprzedniego
 • Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego (PIT-16A)
 • Deklaracja roczna za poprzedni rok o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)
 • Deklaracja roczna za poprzedni rok o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R)
 • Informacja za poprzedni rok o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-3/IFT-3R)
 • Złożenie informacji PIT-14 za poprzedni rok o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz o wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (składana przez spółdzielnie mieszkaniowe i banki)
 • Roczne sprawozdania Rb-34S za poprzedni rok składane przez jednostki budżetowe
2014-02-03:

 • Od 1 do 28 lutego producenci rolni składają wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (dotyczy oleju napędowego zakupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od sierpnia roku poprzedniego do stycznia roku bieżącego)
  Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za poprzedni rok składane przez jednostki budżetowe
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za poprzedni rok składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia