e-Kadry i płace

Ustawa okołobudżetowa weszła w życie 2014-01-05


W życie weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli tzw. ustawa okołobudżetowa, która ma duży wpływ na wynagrodzenia wielu grup pracowników.

Obowiązująca od początku roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej uzupełnia budżet państwa na 2014 r. i zapewnia jego prawidłową realizację.

Ustawa przewiduje m.in. utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie z 2013 r. Oznacza to, że zamrożone zostały także uposażenia oraz diety parlamentarne posłów i senatorów.

Na niezmiennym poziomie pozostały: płace w „budżetówce”, fundusz wynagrodzeń bezosobowych w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto, uniezależniono dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników od minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie wynosi 450 zł, 1 125 zł i 1 800 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności. Kwota dofinansowania podlega zwiększeniu o 600 zł dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną m.in. chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym oraz dla niewidomych.

Ustawa stanowi, że z Funduszu Pracy mają być finansowane staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. W planie finansowym Funduszu na ten cel przeznaczono 835,3 mln zł. Jednocześnie o 318 mln 950 tys. zł zwiększono środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Źródło: sejm.gov.pl