e-Kadry i płace

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami 2013-11-10


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie bezpośrednią pomocą finansową na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez przedsiębiorców.

Chodzi o przedsiębiorców u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa określa także zasady dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Przepisy ustawy znajdą zastosowanie do przedsiębiorcy, który spełnia niżej wymienione wymogi:
1) osiągnął zdefiniowany w ustawie spadek obrotów gospodarczych;
2) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy (chyba, że występują określone w ustawie wyjątki);
3) nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia jego upadłości.

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli:
1) skorzystać z instytucji przestoju ekonomicznego;
2) obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy (wymiar czasu pracy danego pracownika, po zastosowaniu obniżenia, nie będzie mógł być niższy niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy).

Przyjęta regulacja przewiduje również dla przedsiębiorcy objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy niżej wymienione świadczenia:
1) świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego;
2) świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy.

Świadczenia finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych udzielane będą przez marszałka województwa przez łączny okres 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy po zawarciu umowy przez marszałka województwa z przedsiębiorcą.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP