e-Kadry i płace

2013-10-27


28.10.2013:
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za wrzesień (oraz złożenie deklaracji za wrzesień: WZP-1M– przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za III kwartał 2013 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartał 2013 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2013 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za wrzesień 2013 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez Polską Akademię Nauk
30.10.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-33 za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34PL za III kwartał 2013 r. składane przez dysponenta głównego środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35 za III kwartał 2013 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdania Rb-40 za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych, ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
31.10.2013:

 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za wrzesień o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartał 2013 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
05.11.2013:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.11.2013:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
12.11.2013:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie