e-Kadry i płace

2013-10-14


14.10.2013:
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za wrzesień 2013 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za III kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucję gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
15.10.2013:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień lub III kwartał 2013 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Złożenie zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników (dotyczy podatników, których przychody netto osiągnięte w 2012 r. wyniosły co najmniej 5 mln euro); zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego w tym terminie składają również podatnicy, którzy zostali wyłączeni z kategorii „dużych” podatników (zmiana właściwości obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.)
 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za wrzesień 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)za wrzesień 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartał 2013 r. składane przez kierowników placówek
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
16.10.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych
18.10.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
21.10.2013:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
22.10.2013

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za III kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.10.2013:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za wrzesień 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2013 r. składane przez Prezesa KRUS
28.10.2013:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartał 2013 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2013 r. składane przez dysponenta części 77
  Kwartalne sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za wrzesień 2013 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013 r. składane przez Polską Akademię Nauk