e-Kadry i płace

2013-09-29


01.10.2013:
 • Rozpoczęcie inwentaryzacji składników aktywów wymienionych w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości
07.10.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika we wrześniu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego we wrześniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych we wrześniu) – AKC-P
 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
10.10.2013:

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za wrzesień (INTRASTAT–Przywóz, INTRASTAT–Wywóz)
 • Przekazanie do NBP sprawozdania z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za III kwartał 2013 r. przez prowadzących działalność kantorową
 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.10.2013:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień lub III kwartał 2013 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Złożenie zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników (dotyczy podatników, których przychody netto osiągnięte w 2012 r. wyniosły co najmniej 5 mln euro); zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego w tym terminie składają również podatnicy, którzy zostali wyłączeni z kategorii „dużych” podatników (zmiana właściwości obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.)
 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
21.10.2013:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny
25.10.2013:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.10.2013:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa