e-Kadry i płace

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych 2013-09-15


1-go września 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, która przewiduje zmiany w zakresie obsadzania stanowisk w samorządach oraz wymogów stawianych pracownikom samorządowym.

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zakaz obsadzania stanowiska sekretarza gminy, powiatu i województwa w drodze powierzenia obowiązków. Nabór na wolne stanowisko sekretarza ma być przeprowadzany nie później niż w ciągu 3 miesięcy od powstania wakatu.

Ustawa przewiduje także, że członkowie zarządów dzielnic m.st. Warszawy będą zatrudniani na podstawie wyboru, a nie jak dotychczas w oparciu o umowę o pracę.

Nowelizacja określa także wymagania, jakie powinien spełniać pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku doradcy lub asystenta. Chodzi głównie o to, aby nie mogła nim zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nowe przepisy umożliwiają też weryfikację niekaralności osób aplikujących bądź już zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Doprecyzowano także instytucję „awansu wewnętrznego”. Będzie on możliwy jedynie w ramach danej grupy stanowisk.

Źródło: sejm.gov.pl