e-Kadry i płace

2013-09-01


02.09.2013:
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za lipiec o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
05.09.2013:

 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
09.09.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za sierpień
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w sierpniu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w sierpniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w sierpniu) – AKC-P
10.09.2013:

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za sierpień (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)
 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za sierpień 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za sierpień 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
16.09.2013:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • II rata podatku od środków transportowych
 • III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dotyczy osób fizycznych)
 • III rata podatku rolnego (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za sierpień 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia