e-Kadry i płace

2013-08-04


05.08.2013:
 • Zapłata składek za lipiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.08.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za lipiec
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w lipcu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w lipcu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w lipcu) – AKC-P
09.08.2013:

 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2013 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2013 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2013 r. składane przez właściwe organy
12.08.2013:

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za lipiec (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)
 • Zapłata składek za lipiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za lipiec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za lipiec 2013 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
14.08.2013:

 • Złożenie sprawozdania za II kwartał 2013 r. przez producentów biopaliw oraz wytwórców biokomponentów do biopaliw- Kwartalne sprawozdania Rb-ZUS za II kwartał 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2013 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2013 r. składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2013 r. składane przez ministrów nadzorujących państwowe osoby prawne
16.08.2013:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za lipiec (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Zapłata składek za lipiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za lipiec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
19.08.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
20.08.2013:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za lipiec 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa