e-Kadry i płace

2013-07-21


22.07.2013:
 • przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • jednostki sektora finansów publicznych:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • firmy inwestycyjne:
  a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
  b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • pozostałych rezydentów:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)- Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub II kwartał 2013 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w czerwcu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2013 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2013 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za czerwiec
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 (w formie papierowej i w formie dokumentu elektronicznego) za I półrocze 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za II kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Półroczne sprawozdania Rb-30S, Rb-34S za I półrocze 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.07.2013:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za czerwiec
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za II kwartał 2013 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalną metodę rozliczenia VAT
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec lub II kwartał 2013 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 składanej przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w czerwcu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za czerwiec
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za czerwiec- Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za czerwiec 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2013 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 (w formie papierowej i w formie dokumentu elektronicznego) za I półrocze 2013 r. składane przez dysponentów części budżetowych
29.07.2013:

 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za II kwartał 2013 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za II kwartał 2013 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35 za II kwartał 2013 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-40 za II kwartał 2013 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych, dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2013 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2013 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez Polską Akademię Nauk, Agencje państwowe
30.07.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-33 za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34PL za II kwartał 2013 r. składane przez dysponenta głównego środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35 za II kwartał 2013 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdania Rb-40 za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych, ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50, Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Półroczne sprawozdania Rb-30S, Rb-34S za I półrocze 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 (w formie papierowej i w formie dokumentu elektronicznego) za I półrocze 2013 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych
31.07.2013:

 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za I półrocze 2013 r.
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu za I półrocze 2013 r.
 • Zbierający zużyty sprzęt sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze 2013 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartał 2013 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
05.08.2013:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.08.2013:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
12.08.2013:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT- Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie