e-Kadry i płace

2013-07-07


08.07.2013:
 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za czerwiec
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w czerwcu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w czerwcu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w czerwcu) – AKC-P- Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartał 2013 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
10.07.2013:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są obowiązani przekazać NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za II kwartał 2013 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT za czerwiec (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)
 • Zapłata składek za czerwiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za czerwiec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za II kwartał 2013 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Półroczne sprawozdania Rb-30S za I półrocze 2013 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe
 • Półroczne sprawozdania Rb-34S za I półrocze 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, fundusze celowe (nieposiadające osobowości prawnej)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2013 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
12.07.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za czerwiec 2013 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
15.07.2013:

 • Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
 • Złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym rocznego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych dokumentów przez jednostki objęte wpisem do KRS
 • Złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym rocznych sprawozdań finansowych oraz dodatkowych dokumentów przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne osób fizycznych), a których sprawozdania finansowe podlegały obowiązkowi badania
 • Złożenie do ogłoszenia w Monitorze Spółdzielczym rocznych sprawozdań finansowych oraz dodatkowych dokumentów przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań finansowych
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec lub II kwartał 2013 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Zapłata składek za czerwiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za II kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucję gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, za czerwiec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)za czerwiec 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartał 2013 r. składane przez kierowników placówek
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za czerwiec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 (w formie papierowej i w formie dokumentu elektronicznego), za I półrocze 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
16.07.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych
18.07.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
22.07.2013:

 • przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • jednostki sektora finansów publicznych:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • firmy inwestycyjne:
  a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
  b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • pozostałych rezydentów:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)- Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub II kwartał 2013 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w czerwcu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2013 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2013 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za czerwiec- Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2013 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Półroczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 (w formie papierowej i w formie dokumentu elektronicznego) za I półrocze 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za II kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Półroczne sprawozdania Rb-30S, Rb-34S za I półrocze 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego