e-Kadry i płace

2013-06-23


25.06.2013:
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za maj
 • Wpłata zaliczki VAT za maj przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT-UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w maju)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za maj
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za maj
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za maj 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za maj 2013 r. składane przez Prezesa KRUS
28.06.2013:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za maj (oraz złożenie deklaracji za maj WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za maj 2013 r. składane przez dysponenta części 77
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za maj 2013 r. składane przez dysponenta części 87
30.06.2013:

 • Zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w jednostkach innych niż wymienione w art. 68 ustawy o rachunkowości
 • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający
05.07.2013:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
08.07.2013:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
10.07.2013:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
15.07.2013:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
22.07.2013:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych