e-Kadry i płace

2013-06-09


10.06.2013:
 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za maj (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)
 • Zapłata składek za maj na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
  Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za maj 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za maj 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
12.06.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
  Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za maj 2013 r. składane przez izby celne
15.06.2013:

 • Ostateczny termin zakończenia przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za 2012 r.: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych, spółdzielni
 • Ostateczny termin udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania)
17.06.2013:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Zapłata składek za maj na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, miesięczne sprawozdania Rb-28UE za maj 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
18.06.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
20.06.2013:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
25.06.2013:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za maj 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za maj 2013 r. składane przez Prezesa KRUS