e-Kadry i płace

2013-05-26


27.05.2013:
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za kwiecień
 • Wpłata zaliczki VAT za kwiecień przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w kwietniu)
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za kwiecień przez przedstawiciela podatkowego rozliczającego WDT
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za kwiecień
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za kwiecień
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za kwiecień 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2013 r. składane przez Prezesa KRUS
28.05.2013:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe oraz złożenie deklaracji za kwiecień WZP-1M
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji za kwiecień WZS-1M
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2013 r. składane przez dysponenta części 77
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2013 r. składane przez dysponenta części 7
31.05.2013:

 • Przekazanie rocznego sprawozdania do NBP
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za kwiecień o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przekazują do ZUS informację o wysokości przychodu osiągniętego w całym ubiegłym okresie rozliczeniowym; obowiązek ten ciąży również na podmiotach zatrudniających, zleceniodawcach lub jednostkach organizacyjnych, w których osoby te pełnią służbę
 • Ostateczny termin złożenia w KRUS zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku z prowadzonej działalności gospodarczej za 2012 r. przez rolników ubezpieczonych w KRUS i prowadzących działalność gospodarczą
 • Wpłata na rachunek bankowy ZFŚS kwoty stanowiącej równowartość 75% naliczonych odpisów na ten Fundusz
05.06.2013:

 • Zapłata składek za maj na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.06.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za maj
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w maju
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w maju podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w maju) – AKC-P
10.06.2013:

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za maj (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)- Zapłata składek za maj na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za maj 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za maj 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
12.06.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za maj 2013 r. składane przez izby celne