e-Kadry i płace

2013-05-12


13.05.2013:
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za kwiecień 2013 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
15.05.2013:

 • Wytwórcy biokomponentów do biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdanie za I kwartał 2013 r.
 • Producenci biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie za I kwartał 2013 r.
 • Rolnicy składają w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy wnioski o przyznanie płatności (dopłaty) na rok 2013 (wnioski można składać również przez Internet)
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • II rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
 • II rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za kwiecień 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZUS za I kwartał 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
20.05.2013:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
27.05.2013:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za kwiecień 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2013 r. składane przez Prezesa KRUS
28.05.2013:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za kwiecień 2013 r. składane przez dysponenta części 77
  Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za kwiecień 2013 r. składane przez dysponenta części 87