e-Kadry i płace

2013-04-28


02.05.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2013 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
06.05.2013:

 • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.05.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za kwiecień
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w kwietniu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w kwietniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
  Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w kwietniu) – AKC-P
10.05.2013:

 • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za kwiecień (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)
 • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za kwiecień 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
13.05.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za kwiecień 2013 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
15.05.2013:

 • Wytwórcy biokomponentów do biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdanie za I kwartał 2013 r.
 • Producenci biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie za I kwartał 2013 r.
 • Rolnicy składają w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy wnioski o przyznanie płatności (dopłaty) na rok 2013 (wnioski można składać również przez Internet)
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • II rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
  II rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za kwiecień 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZUS za I kwartał 2013 r. składane przez Prezesa ZUS