e-Kadry i płace

2013-04-14


15.04.2013:
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec lub I kwartał 2013 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Zapłata składek za marzec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za marzec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)za marzec 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2013 r. składane przez kierowników placówek
 • Roczne sprawozdania Rb-27 (sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia) za 2012 r. składane przez dysponentów części 77
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za marzec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucję gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
16.04.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych
18.04.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
22.04.2013:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • jednostki sektora finansów publicznych:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • firmy inwestycyjne:
  a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
  b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • pozostałych rezydentów:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)- Wpłata zaliczki miesięcznej za marzec (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub I kwartał 2013 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej z tytułu wypłaconych w marcu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (za marzec lub I kwartał 2013 r.); dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za marzec (lub I kwartał 2013 r.)
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z) za marzec
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S – dokument i plik bazy danych, za marzec 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN – dokument i plik bazy danych, za I kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.04.2013:

 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za I kwartał 2013 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji- Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za marzec
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za I kwartał 2013 r. przez podatników, którzy wybrali rozliczenia kwartalne; w deklaracjach kwartalnych należy uwzględnić roczną korektę VAT odliczonego w 2012 r.
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec lub I kwartał 2013 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w marcu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za marzec
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za marzec- Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za marzec 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za marzec 2013 r. składane przez Prezesa KRUS
29.04.2013:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za marzec (oraz złożenie deklaracji za marzec WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2012 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki- Kwartalne sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2013 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2013 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych, dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za marzec 2013 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za marzec 2013 r. składane przez dysponenta części 87
  Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez Polską Akademię Nauk, Agencje państwowe