e-Kadry i płace

Wzrosło świadczenie opiekuńcze 2013-04-14


Od 1 kwietnia do końca roku 2013 świadczenie opiekuńcze będzie wynosiło 820 zł. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie.

Chodzi więc o opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki - nie później niż przed ukończeniem 25 lat.

Obecnie osoby te otrzymują 520 zł świadczenia pielęgnacyjnego i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego). Od kwietnia kwota ta zwiększy się o 200 zł. Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wprawdzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone samo świadczenie, które wyniesie 620 zł. Wraz z dodatkowymi 200 zł łączne wsparcie nie zmieni się i wyniesie 820 zł.

Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo inny upoważniony organ gminy. Zainteresowani nie będą musieli składać wniosku - postępowanie będzie wszczynane z urzędu.

Z budżetu państwa na ten cel zostanie przeznaczone ok. 176 mln zł.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów