e-Kadry i płace

2013-04-01


02.04.2013:
 • Złożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego za 2012 r. o masie i ilości opakowań wprowadzonych na rynek krajowy oraz o masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej albo rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
 • Zapłata opłaty produktowej
 • Złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych za rok sprawozdawczy 2012 o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
 • Wprowadzający pojazd wpłaca opłatę za brak sieci zbierania pojazdów
 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2013 r.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają w urzędzie skarbowym zeznania oraz wpłacają podatek należny za 2012 r. (jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) – CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D, SSE-R, CIT-5, Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej
 • Podatnicy, którzy nie składają zeznania CIT-8, a otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają informację o otrzymanych darowiznach (CIT-D)
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego w przypadku gdy rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu
 • ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji IFT-2/IFT-2R w związku z pobraniem zryczałtowanego podatku od wypłat należności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu (dotyczy m.in. odsetek i należności licencyjnych)
 • Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – informacja ZUS ZSWA- roczne jednostkowe sprawozdania Rb-WSa za 2012 r. składane przez jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego (samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, samorządowe zakłady opieki zdrowotnej, inne samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw), jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane
05.04.2013:

 • Zapłata składek za marzec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych- Kwartalne sprawozdania Rb-ZUS za IV kwartał 2012 r. składane przez Prezesa ZUS
08.04.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za marzec
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w marcu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w marcu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
  Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w marcu)
 • AKC-P- Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ – dokument za I kwartał 2013 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
10.04.2013:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są obowiązani przekazać NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za I kwartał 2013 r.- Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za marzec (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)
 • Zapłata składek za marzec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za marzec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S – dokument i plik bazy danych, za marzec 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2013 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N– dokument i plik bazy danych, za I kwartał 2013 r. składane przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, fundusze celowe(nieposiadające osobowości prawnej)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-ZN – dokument i plik bazy danych, za I kwartał 2013 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
12.04.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za marzec 2013 r. składane przez izby celne
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
15.04.2013:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec lub I kwartał 2013 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Zapłata składek za marzec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za marzec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)za marzec 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2013 r. składane przez kierowników placówek
 • Roczne sprawozdania Rb-27 (sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia) za 2012 r. składane przez dysponentów części 77
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE za marzec 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2013 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2013 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucję gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
16.04.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych