e-Kadry i płace

2013-03-17


18.03.2013:
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33 za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-34PL za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponenta głównego środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35 za IV kwartał 2012 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdania Rb-40 za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych, ministrów nadzorujących agencje wykonawcze i organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za luty 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
20.03.2013:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
  • firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie
  • pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł- Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za luty
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w lutym wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek, oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za luty z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za luty
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z) za luty
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE za luty 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2012 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych
 • Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2012 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2012 r. składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2012 r. składane przez ministrów nadzorujących państwowe osoby prawne
25.03.2013:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za luty
 • Wpłata zaliczki VAT za luty przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w myśl art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w lutym)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za luty
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A, INF-K za luty
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za luty 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za luty 2013 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za luty 2013 r. składane przez dysponenta części 77
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za luty 2013 r. składane przez dysponenta części 87
28.03.2013:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za luty (oraz złożenie deklaracji za luty WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
05.04.2013:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
08.04.2013:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
10.04.2013:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT- Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie