e-Kadry i płace

Z rejestru zostaną wykreśleni bierni bezrobotni 2013-03-03


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że bezrobotny, który będzie się uchylać od uczestnictwa w programie przywracającym na rynek pracy, zostanie wykreślony z rejestru bezrobotnych na 270 dni.

Proponowane przez resort pracy rozwiązanie pozwoli pracownikom urzędów pracy skupić się na udzielaniu pomocy tym, którzy faktycznie są zainteresowani znalezieniem zatrudnienia - chwali pomysł MPiPS ekspert Pracodawców RP Monika Zaręba.

Program Aktywizacja i Integracja (PAI), zawarty w propozycji zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przewiduje co najmniej dwa miesiące wieloaspektowego wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia. Obejmowałoby ono dwa bloki równorzędnych działań – aktywizację zawodową i integrację społeczną - angażujących osobę bezrobotną przez 20 godzin w tygodniu, z czego 10 godzin to prace społecznie użyteczne, wykonywane na rzecz gminy.

Szacuje się, że od 30% do nawet 70% bezrobotnych rejestruje się w urzędzie jedynie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości korzystania ze świadczeń opieki społecznej.

Wdrożenie zaproponowanego rozwiązania może przyczynić się do ograniczenia problemu wyłudzania świadczeń oraz wpłynąć na poprawę jakości pomocy udzielanej bezrobotnym przez urzędy pracy.

Źródło: Pracodawcy RP