e-Kadry i płace

2013-02-17


18.02.2013:
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2012 r. składane przez izby skarbowe
20.02.2013:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
  • firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie
  • pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w styczniu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w styczniu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki za styczeń na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w styczniu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych (termin obowiązuje podatników, u których rok podatkowy równa się kalendarzowemu)
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za styczeń- Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z) za styczeń
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2013 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2012 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2012 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Roczne sprawozdania Rb-27 (z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) za 2012 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
21.02.2013:

 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2012 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2012 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
  Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2012 r. składane przez Polską Akademię Nauk oraz agencje państwowe (agencje państwowe – wykonawcze – rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, itp.)
25.02.2013:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za styczeń (z uwzględnieniem rocznej korekty VAT odliczonego w 2012 r.)
 • Wpłata zaliczki VAT za styczeń przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w styczniu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za styczeń
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A, INF-K za styczeń
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. oraz roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S, Rb-UZ, Rb-UN za 2012 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Roczne sprawozdania Rb-PDP za 2012 r. składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za styczeń 2013 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za styczeń 2013 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2012 r. składane przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
28.02.2013:

 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za styczeń o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za styczeń (oraz złożenie deklaracji za styczeń WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Roczna opłata rejestrowa za 2013 r. wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i są zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy podatnikom i urzędom skarbowym (PIT-11)
 • Roczne obliczenie podatku przez płatnika (PIT-40) od dochodu pracownika, który złożył oświadczenie (PIT-12); przekazanie PIT-40 pracownikom i urzędom skarbowym
 • Przekazanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organy rentowe (PIT-40A/11A)
 • Sporządzenie informacji za 2012 r. o wysokości przychodów z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof) oraz niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych i przekazanie jej podatnikom i urzędom skarbowym (PIT-8C)
 • Płatnicy dokonujący wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania przekazują imienne informacje IFT-1/IFT-1R tym osobom oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania osób zagranicznych
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)- Miesięczne sprawozdania Rb-27 za styczeń 2013 r. składane przez dysponenta części 77
 • Roczne sprawozdania Rb-23PL za 2012 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2013 r. składane przez dysponenta części 87
05.03.2013:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.03.2013:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
11.03.2013:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT- Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie