e-Kadry i płace

2013-02-03


04.02.2013:
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2012 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
05.02.2013:

 • Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
06.02.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 za grudzień 2012 r. składane przez dysponentów części 77
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2012 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucja gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych (agencje państwowe – wykonawcze – rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, itp.), państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
07.02.2013:

 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za styczeń
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w styczniu
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w styczniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w styczniu) – AKC-P- Kwartalne sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2012 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
08.02.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za IV kwartał 2012 r. składane przez kierowników placówek
 • Roczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za 2012 r. składane przez izby celne
 • Roczne sprawozdania Rb-28UE za 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
11.02.2013:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT- Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA- Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za styczeń 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW
 • Programy za 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2013 r. składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartał 2012 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
12.02.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2013 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za styczeń 2013 r. składane przez izby celne
13.02.2013:

 • Roczne sprawozdania Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa) za 2012 r. składane przez urzędy skarbowe
14.02.2013:

 • Przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania za IV kwartał 2012 r. przez wytwórców biokomponentów do biopaliw
 • Przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania za IV kwartał 2012 r. przez producentów biopaliw
 • Rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek przekazują Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdanie za 2012 r. zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów:
  1) surowców zużytych do wytworzenia biopaliw ciekłych
  2) biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na własny użytek- Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2012 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
15.02.2013:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami (współwłaścicielami) oraz przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które są one zarejestrowane (DT-1)
 • I rata podatku od środków transportowych- Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za styczeń 2013 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-50 za IV kwartał 2012 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
18.02.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2013 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2013 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2012 r. składane przez izby skarbowe