e-Kadry i płace

2013-01-20


21.01.2013:
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • jednostki sektora finansów publicznych:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • firmy inwestycyjne:
  a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
  b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • pozostałych rezydentów:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania liniowym podatkiem składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w grudniu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Zawiadomienie o wyborze kwartalnej metody opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania) - PIT-16
 • Informacja za II półrocze 2012 r. składana wojewodom przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej (INF-W)
 • Rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2012 r. (DEK-R)
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z za grudzień- Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2012 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za grudzień 2012 r. składane przez izby celne
22.01.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2012 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
23.01.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW,Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za grudzień 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
25.01.2013:

 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał 2012 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za grudzień 2012 r.
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za IV kwartał 2012 r. przez podatników, którzy wybrali metodę kwartalną rozliczenia VAT
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT UE za grudzień lub IV kwartał 2012 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT składanej przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT – zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w grudniu 2012 r.)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za grudzień 2012 r.
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, INF-A, INF-B, INF-C, INF-F, INF-I, INF-K za grudzień 2012 r.
 • Złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacji podsumowującej za IV kwartał 2012 r. przez podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za grudzień 2012 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za grudzień 2012 r. składane przez Prezesa KRUS

  28.01.2013:
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2012 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2012 r. składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2012 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2012 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za grudzień 2012 r. składane przez dysponenta części 87
30.01.2013:

 • Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy- Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2012 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
31.01.2013:

 • Opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r. oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska- Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za grudzień 2012 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Deklaracja roczna za 2012 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R)
 • Deklaracja roczna za 2012 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)
 • Informacja za 2012 r. o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-3/IFT-3R)
 • Złożenie informacji PIT-14 za 2012 r. o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz o wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (składana przez spółdzielnie mieszkaniowe i banki)
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2012 r. (PIT-28); wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2012 r. w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w 2012 r. (PIT-16A)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2012 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (CIT-6R)
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za 2012 r. (CIT-9R)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2012 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za 2012 r. (CIT-11R)
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)- Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2012 r. (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe- Przekazanie ZUS IWA- Roczne sprawozdania Rb-28UE za 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartał 2012 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Roczne sprawozdania Rb-30S za 2012 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe
 • Roczne sprawozdania Rb-34S za 2012 r. składane przez jednostki budżetowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za IV kwartał 2012 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów.