e-Kadry i płace

2013-01-06


07.01.2013:
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w grudniu 2012 r.
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2012 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w grudniu 2012 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w grudniu) – AKC-P
 • Zapłata składek za grudzień 2012 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
09.01.2013:

 • Złożenie oświadczenia w celu rocznego rozliczenia podatku dochodowego za 2012 r. przez płatnika (PIT-12)
10.01.2013:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową przekazują NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za IV kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT- Zapłata składek za grudzień 2012 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2012 r. składane przez jednostki budżetowe
15.01.2013:

 • Opłata roczna za korzystanie z urządzeń w pasie drogowym wpłacana z góry za rok 2013 r.
 • Zakończenie inwentaryzacji składników majątku jednostki
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za grudzień lub IV kwartał 2012 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej, którzy składają informacje podsumowujące za ten okres w terminie do 25 stycznia 2013 r.)
 • Podatnicy, którzy dotychczas nie korzystali z kasowej metody rozliczeń, a chcą ją wybrać od 1 stycznia 2013 r., muszą zawiadomić o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 15 stycznia 2013 r. (podatnicy korzystający z kasowej metody rozliczeń mogą też zrezygnować ze stosowania metody kasowej, poczynając od 1 stycznia 2013 r., składając oświadczenie w tym terminie)
 • Zapłata składek za grudzień 2012 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi (zakładami budżetowymi, gospodarstwami pomocniczymi) ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
16.01.2013:

 • Kwartalne sprawozdania Rb-70 za IV kwartał 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia i kierowników uczelni publicznych
18.01.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za grudzień 2012 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
21.01.2013:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • jednostki sektora finansów publicznych:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • firmy inwestycyjne:
  a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
  b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • pozostałych rezydentów:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania liniowym podatkiem składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w grudniu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Zawiadomienie o wyborze kwartalnej metody opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania) – PIT-16
 • Informacja za II półrocze 2012 r. składana wojewodom przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej (INF-W)
 • Rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2012 r. (DEK-R)
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z za grudzień- Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2012 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 za grudzień 2012 r. składane przez izby celne
22.01.2013:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2012 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego