e-Kadry i płace

Orzecznictwo. 2005-09-02


Uchwała z dnia 13 lipca 2005 r. (sygn. akt I UZP 2/05).
W razie niedopełnienia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 137 poz. 887 ze zm.) organ rentowy jest uprawniony do wydania decyzji o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego (art. 83 w związku z art 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy).

(uzasadnienie w przygotowaniu)


Źródło: www.sn.pl


Uchwała z dnia 12 lipca 2005 r. (sygn. akt II UZP 6/05).
Sprawy dotyczące umorzenia należności likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego od osób zobowiązanych do alimentów oraz od osób, które bezpodstawnie pobrały świadczenia z Funduszu (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu art. 476 § 2 kpc, do rozpoznania których właściwy jest sąd okręgowy (art. 4778 § 1 kpc).

(uzasadnienie w przygotowaniu)


Źródło: www.sn.pl


Uchwała z dnia 12 lipca 2005 r. (sygn. akt II UZP 5/05).
Przez pojęcie "na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym" (art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, jednolity tekst : Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 66) należy rozumieć stanowisko, które żołnierz zawodowy zajmował zgodnie z wyznaczeniem na podstawie rozkazu personalnego Ministra Obrony Narodowej.

(uzasadnienie w przygotowaniu)


Źródło: www.sn.pl


Postanowienie z dnia 12 lipca 2005 r. (sygn. akt II UZP 4/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego

"Czy uzyskiwanie przychodu przewidzianego w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673 z 2002 r. ze zm.) przez osobę uprawnioną do renty z tytułu niezdolności do pracy, do której nabyła prawo na mocy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. nr 30 z 1983r., poz. 144 ze zm.) i którą pobierała ( i pobiera) w zbiegu z emeryturą, skutkuje zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości w sytuacji ukończenia przez świadczeniobiorcę wieku określonego w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: z 2004r. nr 39, poz. 353 ze zm.)?"

Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

(uzasadnienie w przygotowaniu)


Źródło: www.sn.pl


Uchwała z dnia 7 lipca 2005 r. (sygn. akt II UZP 7/05).
Nieuzupełnienie przez stronę w wyznaczonym terminie braku apelacji polegającego na nieoznaczeniu wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie o prawo majątkowe (art. 368 § 2 k.p.c.) może stanowić podstawę jej odrzucenia (art. 370 k.p.c.), także w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych.

(uzasadnienie w przygotowaniu)


Źródło: www.sn.pl


Uchwała z dnia 7 lipca 2005 r. (sygn. akt II PZP 5/05).
Podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętych przed udzieleniem tego urlopu (art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jednol. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)

(uzasadnienie w przygotowaniu)


Źródło: www.sn.pl