e-Kadry i płace

2012-12-08


10.12.2012:
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za listopad na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia za listopad
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S składane przez jednostki budżetowe za listopad
12.12.2012:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez urzędy skarbowe za listopad
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 składane przez izby celne za listopad
17.12.2012:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za listopad (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata składek za listopad na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia za listopad
18.12.2012:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez izby skarbowe za listopad
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, za listopad
20.12.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77) za listopad
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa za listopad