e-Kadry i płace

Nowy sposób rejestracji bezrobotnych 2012-12-08


Rejestracja w urzędzie pracy będzie znacznie łatwiejsza dzięki wprowadzonej możliwości dokonania jej przez internet za pomocą formularza elektronicznego. Taką zmianę przewiduje podpisane przez Ministra Pracy rozporządzenie z 13 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Po wejściu w życie nowelizacji dotyczącej rejestracji elektronicznej, która zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy będzie się odbywać na jeden z dwóch sposobów:
- tak jak do tej pory, przez osobiste zgłoszenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego;
- przez wypełnienie wniosku o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w
Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Aby skorzystać z pełnej rejestracji przez Internet, konieczne będzie podanie niezbędnych danych i zeskanowanie wymaganych dokumentów. Dodatkowo konieczne będzie także posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisu osobistego weryfikowanego certyfikatem podpisu osobistego.

Rozporządzenie przewiduje jeszcze jedną bardzo wygodną możliwość. Osoba zamierzająca zarejestrować się w sposób tradycyjny będzie mogła przed wizytą w PUP przekazać do tego urzędu dane niezbędne do rejestracji (wymienione w § 5 ust. 6 rozporządzenia) za pośrednictwem formularza elektronicznego. Po przekazaniu wymaganych danych PUP wyznaczy termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Ma to na celu skrócenie czasu spędzonego w PUP podczas „zwykłej” rejestracji. Do skorzystania z takiej formy rejestracji nie będzie konieczne posiadanie certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń