e-Kadry i płace

2012-11-25


26.11.2012:
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za październik:
 • Wpłata zaliczki VAT za październik przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w październiku)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za październik
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za październik- Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za październik składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za październik składane przez Prezesa KRUS
28.11.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa- Miesięczne sprawozdania Rb-27 za październik składane przez dysponenta części 77
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za październik składane przez dysponenta części 87
30.11.2012:

 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za październik o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone- Deklaracja o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2013 r. składana przez podatników, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L)
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym składane przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (dot. również lat następnych)
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
05.12.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.12.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
10.12.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT- Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
17.12.2012:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.12.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych