e-Kadry i płace

2012-11-11


12.11.2012:
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za październik na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Termin złożenia miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia za październik
 • Termin złożenia miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S przez jednostki budżetowe za październik
 • Termin złożenia miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa przez urzędy skarbowe za październik
 • Termin złożenia miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 przez izby celne za październik
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania zbiorczego Rb-Z, Rb-N przez regionalne izby obrachunkowe za III kwartał 2012 r.
14.11.2012:

 • Sprawozdanie za III kwartał 2012 r. składane przez wytwórców biokomponentów do biopaliw oraz przez producentów biopaliw
 • Sprawozdanie Rb-ZUS za III kwartał 2012 r. składane przez Prezesa ZUS
15.11.2012:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • IV rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (dotyczy osób fizycznych)
 • IV rata podatku rolnego (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)- Zapłata składek za październik na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE za październik składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
19.11.2012:

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za październik składane przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
20.11.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
26.11.2012:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego- Miesięczne sprawozdania Rb-FUS za październik składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdania Rb-FER za październik składane przez Prezesa KRUS