e-Kadry i płace

2012-10-28


29.10.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe za wrzesień oraz III kwartał 2012 r. (złożenie deklaracji za wrzesień WZP-1M), a jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – złożenie kwartalnej deklaracji WZP-1K
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa za wrzesień oraz III kwartał 2012 r. (złożenie deklaracji za wrzesień WZS-1M), a jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – złożenie kwartalnej deklaracji WZS-1K- Termin złożenia przez kierowników agencji wykonawczych kwartalnego sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponenta części 77 miesięcznego sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponentów główni środków budżetu państwa kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponenta części 87 miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za wrzesień
 • Termin złożenia przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS kwartalnego sprawozdania jednostkowego Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania zbiorczego Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r. przez:
  • nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczna lub państwową uczelnię prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
  • zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania łącznego Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r. przez:
  • Polską Akademię Nauk
  • agencje państwowe (agencje państwowe (wykonawcze) rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, itp.)
30.10.2012:

 • Termin złożenia przez dysponentów państwowych funduszy celowych kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponenta głównego środków budżetu państwa kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartał 2012 r. przez:
  • dysponentów państwowych funduszy celowych
  • ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
  • organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Termin złożenia przez regionalne izby obrachunkowe kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponentów głównych środków budżetu państwa i regionalne izby obrachunkowe kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r.
31.10.2012:

 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za wrzesień o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Termin złożenia przez regionalne izby obrachunkowe miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień
 • Termin złożenia przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów, kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartał 2012 r.
05.11.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.11.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
12.11.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT- Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
15.11.2012:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.11.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych