e-Kadry i płace

2012-10-15


16.10.2012:
 • Termin złożenia przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia i kierowników uczelni publicznych kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2012 r.
18.10.2012:

 • Termin złożenia przez izby skarbowe miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień
 • Termin złożenia przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych miesięcznego sprawozdania Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień
22.10.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Termin złożenia przez dysponentów głównych środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77) miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień
 • Termin złożenia przez dysponentów głównych środków budżetu państwa miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień
 • Termin złożenia przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień
 • Termin złożenia przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za III kwartał 2012 r.
25.10.2012:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego- Termin złożenia przez Prezesa ZUS miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za wrzesień
 • Termin złożenia przez Prezesa KRUS miesięczne sprawozdania Rb-FER za wrzesień
29.10.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Termin złożenia przez kierowników agencji wykonawczych kwartalnego sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponenta części 77 miesięcznego sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponentów główni środków budżetu państwa kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponenta części 87 miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za wrzesień
 • Termin złożenia przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS kwartalnego sprawozdania jednostkowego Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania zbiorczego Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r. przez:
  • nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczna lub państwową uczelnię prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
  • zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania łącznego Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r. przez:
  • Polską Akademię Nauk
  • agencje państwowe (agencje państwowe (wykonawcze) rozumiane jako agencje powołane w drodze ustaw, w których wymienione są z nazwy, np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, itp.)
30.10.2012:

 • Termin złożenia przez dysponentów państwowych funduszy celowych kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponenta głównego środków budżetu państwa kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartał 2012 r. przez:
  • dysponentów państwowych funduszy celowych
  • ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
  • organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Termin złożenia przez regionalne izby obrachunkowe kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia przez dysponentów głównych środków budżetu państwa i regionalne izby obrachunkowe kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2012 r.
31.10.2012:

 • Termin złożenia przez regionalne izby obrachunkowe miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień
 • Termin złożenia przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów, kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartał 2012 r.