e-Kadry i płace

2012-09-30


01.10.2012:
 • Ostateczny termin złożenia wniosku o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim
 • Rozpoczęcie inwentaryzacji wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury, porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, potwierdzania sald na koniec roku obrachunkowego
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za sierpień o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz, którego praca lub usługi były świadczone
 • Przekazanie na rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części naliczonych odpisów na Fundusz
05.10.2012:

 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
08.10.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego we wrześniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych we wrześniu) – AKC-P
10.10.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są obowiązani przekazać NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za III kwartał 2012 r.
 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.10.2012:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień lub III kwartał 2012 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników (dotyczy podatników, których przychody netto osiągnięte w 2011 r. wyniosły co najmniej 5 mln euro); zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego w tym terminie składają również podatnicy, którzy zostali wyłączeni z kategorii „dużych” podatników (zmiana właściwości obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.)
 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
22.10.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25.10.2012:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
29.10.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa