e-Kadry i płace

2012-07-22


25.07.2012:
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za czerwiec
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za II kwartał 2012 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalną metodę rozliczenia VAT
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec lub II kwartał 2012 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 składanej przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w czerwcu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za czerwiec
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za czerwiec
30.07.2012:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za czerwiec (oraz złożenie deklaracji za czerwiec WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za II kwartał 2012 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
31.07.2012:

 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za I półrocze 2012 r.
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu za I półrocze 2012 r.
 • Zbierający zużyty sprzęt sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze 2012 r.
06.08.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.08.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
10.08.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie