e-Kadry i płace

2012-07-08


09.07.2012:
 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w czerwcu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w czerwcu) – AKC-P
10.07.2012:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są obowiązani przekazać NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za II kwartał 2012 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za czerwiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
16.07.2012:

 • Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność
 • Złożenie w rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych – sprawozdania z działalności jednostki
 • Przekazanie odpowiednich dokumentów do opublikowania w Monitorze Polskim B: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, opinii biegłego rewidenta, odpisu uchwały właściwego organu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty
 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec lub II kwartał 2012 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata składek za czerwiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
20.07.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25.07.2012:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
30.07.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
06.08.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze