e-Kadry i płace

2012-06-10


11.06.2012:
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za maj na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.06.2012:

 • Ostateczny termin przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz wydania opinii dla następujących podmiotów gospodarczych: spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjnej, spółdzielni
 • Udostępnienie wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania)
 • Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego
 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata składek za maj na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie; oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
20.06.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25.06.2012:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.06.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
05.07.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze