e-Kadry i płace

2012-05-27


28.05.2012:
 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
31.05.2012:

 • Ostateczny termin złożenia w KRUS zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku z prowadzonej działalności gospodarczej za 2011 r. przez rolników ubezpieczonych w KRUS i prowadzących działalność gospodarczą
 • Przekazanie rocznego sprawozdania do NBP
 • Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przekazują do ZUS informację o wysokości przychodu osiągniętego w całym ubiegłym okresie rozliczeniowym (art. 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych); obowiązek ten ciąży również na podmiotach zatrudniających, zleceniodawcach lub jednostkach organizacyjnych, w których osoby te pełnią służbę. Rokiem rozliczeniowym jest okres od 1 marca do końca lutego roku następnego.
 • Wpłata na rachunek bankowy ZFŚS kwoty stanowiącej równowartość 75% naliczonych odpisów na ten Fundusz
05.06.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
08.06.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
11.06.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
15.06.2012:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.06.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych