e-Kadry i płace

Zasiłek dla bezrobotnych zostanie zwaloryzowany 2012-05-27


W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca każdego roku waloryzacji. Waloryzacja ta oparta jest o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 13 stycznia 2012 r. (M.P. poz. 23) - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 104,3 proc. (wzrost cen o 4,3 proc.). Zatem zasiłek dla bezrobotnych przyznany po 31 grudnia 2009 r., ustalony na podstawie powyższego wskaźnika, po waloryzacji od 1 czerwca 2012 r. wynosi:

- 794,20 zł (761,40 zł x 104,3 proc.) - w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku;
- 623,60 zł (597,90 zł x 104,3 proc.) - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznany do 31 grudnia 2009 r., ustalony na podstawie powyższego wskaźnika, po waloryzacji od 1 czerwca 2012 r., wynosi 637 zł (610,70 zł x 104,3 proc.).

Źródło: PAP